onwin
8. สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การประชุมเสนองานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ยกเครื่องเมืองไทยด้วยงานวิจัยบัณฑิตศึกษา

สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การประชุมเสนองานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 

ยกเครื่องเมืองไทยด้วยงานวิจัยบัณฑิตศึกษา  

โลกปัจจุบันอยู่ภายใต้กระแสและความกดดันของโลกาภิวัตน์เศรษฐกิจโลก ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความคาดหวังและความท้าทายใหม่ๆ ได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาสถาบันอุดมศึกษาก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวเช่นกัน สังคมมีความคาดหวังจากสถาบันอุดมศึกษามากมายหลายประการ เช่น การถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อช่วยขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศและการทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในด้านการวิจัย สังคมคาดหวังให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถทําไปใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่บุกเบิกการจัดการศึกษานานาชาติเป็นแห่งแรกของประเทศได้ตระหนักถึงบทบาทดังกล่าวและได้สนับสนุนคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ทําวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพราะยึดมั่นว่า "สถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นปัญญาของสังคม"

อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนวิจัยของประเทศไทย คือ นักวิจัยมีโอกาสน้อยมากในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเองสู่สาธารณะ ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากการขาดเวทีที่จะนําเสนอผลงาน จึงทําให้ผลงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมหลายชิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาถูกมองข้ามไปอย่างน่าเสียดาย

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจึงมี ความยินดีที่ได้ มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 นี้ เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มี โอกาสนําเสนอผลงานวิจัยของตนเองแก่วงการวิชาการและสาธารณชนทั่วไป การประชุมเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ ยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตระหนักถึงศักยภาพของตนเองในการที่จะก้าวไปเป็นผู้นําทางวิชาการต่อไป ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่ร่วมจัดการประชุม รวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อทั้งวงการวิชาการและวิชาชีพต่อไป 

        ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี

        มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ