onwin
9. คำกราบทูล พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองศ์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550, วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

คำกราบทูล 

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองศ์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ในโอกาสทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

5 ธันวาคม พ.ศ. 2550

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

โดย ภราดาบัญชา แสงหิรัญ  

ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

เกล้ากระหม่อม ภราดา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในนามของสภามหาวิยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีเกียรติ ณ ที่นี้ ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้น กระหม่อม ที่ฝ่าพระบาททรงพระกรุณาเสด็จมาทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ในวันนี้

การจัดงานในวันนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในชนบทห่างไกล พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้เป็นคุณูปการอเนกอนันต์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนร่วม ในส่วนของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเครือของมูลนิธิฯ ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีมาทุกยุคทุกสมัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนทรัพย์และรางวัล รวมถึงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประทานในพิธีสำคัญๆ ของสถาบันการศึกษาในเครือมูลนิธิๆ เป็นลำดับมาจนถึงปัจจุบัน

 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ประกอบด้วยภาพพระราชกรณียกิจที่แสดงถึงพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศสยามมงกุฎราชกุมาร พระบาทสมาเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนาถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงมีต่อสถาบันการศึกษาในเครือของมูลนิธิฯ ตลอดมาตั้งแต่พุทธศักราช 2430 นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติยินดี เป็นมิ่งขวัญสิริมงคลอย่างหาที่สุดมิได้ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการทางวิชาการที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงงานหนักตลอดระยะเวลาอันยาวนานเกือบศตวรรษ นับแต่ทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติ

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เกล้ากระหม่อมในนามของสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทุกคน ขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะคิดและทำแต่ความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผืนแผ่นดินไทยตลอดไป

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว เกล้ากระหม่อมขอกราบทูลเชิญฝ่าพระบาททรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและผลงานของนักศึกษา ณ Grand Salon และทรงพระดำเนินไปยังห้อง King เพื่อประทานรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันทางวิชาการประจำปี พ.ศ. 2550 และประทานของที่ระลึกแก่ผู้อุปถัมภ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จำนวน 20 ราย โดยขอประทานพระอนุญาตให้ ดร. วินธัย โกกระกูล ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กราบทูลเบิกผู้เฝ้ารับประทานของรางวัล

เมื่อสิ้นสุดพิธีการดังกล่าวแล้ว ขอประทานอนุญาตฉายพระรูปร่วมกับคณะภราดา สภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ และผู้ที่ได้รับประทานรางวัล รวมทั้งสิ้น 4 คณะ หลังจากนั้น ขอประทานกราบทูลเชิญเสวยพระสุธารสชาร่วมกับผู้บริหารฯ ณ ห้อง Queen เป็นลำดับสุดท้าย

 ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด