onwin
17. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "ศรีศักดิ์ จามรมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศ"

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร

“ศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ”

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2547

คำกราบบังคมทูล โดย ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2547

ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทรงทราบฝ่าละอองพระบาท  

ข้าพระพุทธเจ้า ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในนามของสภามหาวิทยาลัยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา บรรดานักบวช ผู้ปกครองของนักศึกษา และผู้มีเกียรติที่ได้เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ มีความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ และพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัย ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระวโรกาศ กราบบังคมทูลประวัติและความเป็นมาเกี่ยวกับ อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสังเขปดังนี้

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่ได้ดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อสนองความต้องการส่วนบุคคลและความต้องการของชาติในสาขาวิชาต่างๆอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะได้บุกเบิกการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการเริ่มโครงการการจัดหลักสูตรทางด้านบริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจขึ้นในปี พ.ศ.2522 และต่อมาได้จัดสอนในหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จนอาจกล่าวได้ว่ามีหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุดในประเทศไทย

สังคมโลกปัจจุบัน การผนวกข้อมูลข่าวสารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคโลกาภิวัฒน์ ทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงและถ้าหากประเทศไทยไม่สามารถจะก้าวให้ทันตามโลกที่เปลี่ยนไป เราก็จะไม่สามารถแข่งขันกับ ชาวโลกได้ โดยนัยนี้มหาวิทยาลัยเห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับยุคแห่งการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและการอ่านออกเขียนได้ของคนในยุคนี้ก็คือการเรียนรู้ที่จะนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยชื่อและสถานภาพของ “อัสสัมชัญ” มีความหมายเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไปว่าเป็น “ศูนย์รวมที่สถิตขององค์ความรู้” และเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมอินเตอร์เน็ตแห่งภาคพื้นเอเชียด้วย จึงมีความเหมาะสมที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะได้จัดสร้างศูนย์แห่งการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ คนทั่วไปทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นเด็กอนุบาล คนหูหนวก คนตาบอด แม้กระทั่งคนชราที่ยังมีขีดความสามารถในการพิมพ์ ได้มีโอกาสมาฝึกการใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ อันเป็นการสร้างสมรรถนะของคนในชาติทางด้านความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ ที่อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2545 เป็นอาคาร 10 ชั้น เนื้อที่ทั้งหมด 12,000 ตารางเมตร ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 185 ล้านบาท มหาวิทยาลัยได้ ตั้งชื่ออาคารนี้ว่า “ศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์ ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ที่เป็นผู้ริเริ่มวางรากฐานและพัฒนาหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญตั้งแต่ปีพ.ศ.2522 โดยได้เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจอันเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยและได้พัฒนาขยายเพิ่มขึ้น อีกหลายหลักสูตรและหลายสาขาวิชาจนถึงระดับปริญญาเอก

อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะสามารถรองรับการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างกว้างขวางทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตจะเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการศึกษาไอซีทีเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต และศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้าในนามของผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ขอตั้งสัตย์ปฏิญานต่อใต้ฝ่าละอองพระบาทในวันนี้ว่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะพยายามทำหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ชาติเป็นแหล่งขององค์ความรู้ที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นรากฐานและกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป

         ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม