onwin
26-8-2008-Thai-Visitor-คุณจาตุรนต์ ฉายแสง

26  สิงหาคม 2551

คุณจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมคารวะและสัมภาษณ์ ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก