onwin
12-1-2010-Thai-Visitor-นางพรศิริ มโนหาญ 

12 มกราคม 2553

นางพรศิริ มโนหาญ อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมโดยมีภราดาประทีป  มาร์ติน  โกมลมาศ  อธิการบดีกิตติคุณ  และดร.ชวลิต  หมื่นนุช  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ให้การต้อนรับและนำชมบริเวณมหาวิทยาลัย